Forside Sitemap  


Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
 

- for ApodanNordic PharmaPackaging A/S, CVR nr. 30 54 15 53 (i det følgende benævnt “sælger”)

§ 1. Anvendelse
Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, og uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept, gælder nærværende salgs- og leveringsbetingelser for alle leverancer foretaget af sælger.
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra 1. juli 2009 og annullerer gældende betingelser.

§ 2. Tilbud
Med mindre andet er anført, er tilbud gældende i 30 kalenderdage fra datoen anført på tilbuddet. Efter denne dato falder tilbuddet automatisk bort.

§ 3. Priser
Alle priser opgives ekskl. moms. Sælger forbeholder sig retten til at justere prisen, såfremt denne på leveringstidspunktet har ændret sig som følge af udsving på valutamarkedet, prisforhøjelse fra under-leverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger eller statsindgreb i forhold til det oplyste ved tilbuddets afgivelse.

§ 4. Betalingsbetingelser og renter
Er intet aftalt er betalingsfristen 20 kalenderdage fra datoen på den af sælger fremsendte faktura. Betaling efter forfaldsdagen medfører morarente på 1 % pr. løbende måned samt rykkergebyr på kr. 100,00

§ 5. Levering
Levering sker ved købers afhentning af varen hos sælger eller ved sælgers overgivelse af varen til transportør. Levering sker således EXW – Apodan (INCOTERMS 2010). Risiko for eventuelle skader på varerne eller disses hændelige undergang overgår til køber ved levering. Sælger afgør hvilken transportform der skal finde anvendelse.

§ 6. Leveringstid
Leveringstiden vil enten være fastsat i tilbud, ordrebekræftelse eller skulle aftales konkret.

§ 7. Sælgers forsinkelse
Denne bestemmelse finder anvendelsen, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
Erfarer sælger, at man ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller at forsinkelse fra sælgers side er sandsynlig, skal sælger snarest muligt give køber meddelelse herom, samt så vidt muligt oplyse hvornår leveringen kan påregnes at finde sted. Køber kan ikke hæve aftalen på grund af leveringsforsinkelse, med mindre forsinkelsen overstiger 4 uger fra det aftalte leveringstidspunkt. Køber kan ikke gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelse hos sælger.

§ 8. Fordringshaver mora
Undlader køber, efter at leveringstidspunktet er indtruffet, at afhente varen eller at modtage denne, er sælger berettiget til at oplagre og forsikre varen for købers regning. Undlader køber trods skriftlig opfordring at afhente varen, er sælger - også i tilfælde, hvor varen er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation - berettiget til at sælge denne bedst muligt for købers regning.

§ 9. Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil fakturaen er fuldt ud betalt.

§ 10. Reklamation
Ved modtagelse af enhver form for varer leveret af sælger, er kunden forpligtet til uden ugrundet ophold og senest indenfor de første 8 kalenderdage at undersøge denne. Reklamation efter dette tidspunkt, og som følge af forhold der kunne være konstateret inden 8 kalenderdage accepteres ikke. I øvrigt gælder købelovens regler for reklamationsfrist mellem erhvervsdrivende i enhver henseende.

§ 11. Produktansvar
Sælger er kun ansvarlig for skade forvoldt af produktet på ting eller person, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger eller sælgers ansatte. Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter erstatningskrav mod køber på grund af en produktskade, skal køber straks og uden ugrundet ophold skriftligt underrette sælger herom.

§ 12. Produktinformation
Enhver produktinformation, uanset om den hidrører fra sælger eller en af sælgers forretningsforbindelser, herunder information om vægt, dimensioner, volumen eller andre tekniske data, er at betragte som orienterende og kun forpligtende i det omfang sælger udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordre-bekræftelse. Specifikke krav fra køber, er kun bindende i det omfang de er skriftligt bekræftet af sælger.

§ 13. Force Majeure
Sælger er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lock-out, eksport-/importforbud, manglende eller mangel-fulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger udenfor sælgers kontrol, og som kan forsinke eller hindre fabrikation og levering af det solgte. Såfremt sælger ønsker at påberåbe sig force majeure som nævnt ovenfor, påhviler det sælger snarest muligt efter situationens opståen at underrette køberen om dette med angivelse af begrundelse.
Uanset hvad der i øvrigt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse i mere end 6 måneder hindres af en force majeure begivenhed. I tilfælde af en sådan ophævelse har ingen af parterne krav mod den anden.

§ 14. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret og ved enten voldgift eller ved de almindelige domstole efter sælgers valg.